سه‌تار یازده ترک با چوب لنگه دری

سه‌تار یازده ترک با چوب لنگه دری