سه‌تار سیزده ترک با چوب لنگه دری

سه‌تار سیزده ترک با چوب لنگه دری