سه تار کاسه بزرگ سیزده ترک با چوب لنگه دری

سه تار کاسه بزرگ سیزده ترک با چوب لنگه دری