سه‌تار کاسه متوسط 11 ترک دهنه ۱۴ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری

سه‌تار کاسه متوسط 11 ترک دهنه ۱۴ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری