سه‌تار کاسه متوسط ۱۱ ترک دهنه ۱۴ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری

سه‌تار کاسه متوسط ۱۱ ترک دهنه ۱۴ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری