سه‌تار کاسه بزرگ 13 ترک با چوب 10 ساله

سه‌تار کاسه بزرگ 13 ترک با چوب 10 ساله