سه‌تار کاسه بزرگ ۱۳ ترک دهنه ۱۶ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری

سه‌تار کاسه بزرگ ۱۳ ترک دهنه ۱۶ سانتیمتری با چوب توت و گردوی لنگه دری