سه‌تار کاسه بزرگ سیزده ترک ساده با چوب لنگه دری

سه‌تار کاسه بزرگ سیزده ترک ساده با چوب لنگه دری